Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Oświadczenie

Fundatora Fundacji o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Fundacji „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Poznaniu.

 

 

 

W dniu 31 stycznia 2011 roku Fundator Fundacji „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Poznaniu ustalił tekst jednolity Statutu Fundacji „Głosem Zwierząt” o następującej treści:

 

 

 

 

STATUT FUNDACJI „Głosem Zwierząt”

 

 

POSTANOWIENA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Głosem Zwierząt” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Małgorzatę Prokopowicz, zwaną dalej „Fundatorem” – aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Pawła Kolasę w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Libelta 26 za numerem Repertorium A 18804 z dnia 22.11.2010r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. tekst jedn. Dz. U. Nr 46, poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

 

§2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

 

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

 

 

 

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§6

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Fundacja może tworzyć oddziały zakłady, filie oraz inne wyodrębnione jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji.

.

 

§7

 1. Fundacja opiera swoja działalność na pracy społecznej.

 2. Pełnienie funkcji w Fundacji nie może być płatne.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek i organizacji gospodarczych, jeśli nie naruszy to postanowień niniejszego statutu.

§8

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Głosem Zwierząt”.

 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem: „Fundacja Głosem Zwierząt” wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego fundacji, a także ewentualnego znaku graficznego.

 

 

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§10

 1. Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczególności:

  1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami

  2. działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt

  3. wspierania, stwarzania wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów

  4. zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi

  5. propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie

  6. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

  7. udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,

  8. wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

 2. Pełnienie jakichkolwiek funkcji w Fundacji nie może być płatne.

 

§11

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

  2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt,

  3. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych – miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych,

  4. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację

  5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

  6. współpracę z organami samorządowymi w zakresie ustaw dotyczących zwierząt

  7. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi

  8. pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania

  9. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych

  10. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy

  11. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt

  12. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt

  13. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt

  14. występowanie z inicjatywą od odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami

  15. popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska naturalnego

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

MAJATEK, DOCHODY I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM

§13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

 1. Dochody fundacji pochodzą z:

  1. darowizn , spadków i zapisów,

  2. subwencji i dotacji osób prawnych,

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

  5. odpłatnego świadczenia usług statutowych,

  6. dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych itd.

§16

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18

  1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub subwencji ( jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) złotych lub – gdy są to osoby zagraniczne – równowartości 1.000 (jednego tysiąca) EURO uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyrażają takie życzenie.

  2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§19

  1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ,zwanych dalej „osobami bliskimi.”

  2. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

  3. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.

  4. Z majątku Fundacji nie można finansować zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, darczyńcy, sponsorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

§20

 1. Organami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji

  2. Rada Fundacji

§21

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym bieżącą działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.

 3. Nie można łączyć funkcji członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji

 4. Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

 

§22

 1. Prezes Zarządu:

 1. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji,

 2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem,

 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 4. ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji,

 5. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu spadku.

§23

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§24

 1. Nadzór i kontrolę nad Fundacją sprawuje Rada Fundacji.

 2. Rada jest organem samodzielnym i w swoich działaniach niezależnym od Prezesa Zarządu.

 1. W skład Rady Fundacji wchodzą 3 osoby dające rękojmię prawidłowego pełnienia swoich funkcji, a w szczególności nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne a także nie pozostają z Prezesem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 2. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

 3. Oświadczenie woli Rada Fundacji składa w formie uchwał zwykłą większością głosów.

ZMIANA STATUTU

§25

  1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

  2. Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

  1. Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów – połączyć się z inną fundacją.

  2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

  3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

§27

  1. Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

  2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

  3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych na rzecz Fundacji prowadzących działalność na rzecz ratowania zwierząt bezdomnych.

§28

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

__________________________________

Fundator – Małgorzata Prokopowicz